امور بانکی فینتی

در نرم افزار حسابداری برای ثبت راحتتر امور مربوط دریافتی یا پرداختی نیاز است بانکها در حساب کاربری تعریف شده باشد.

امکانات منوی بانک فینتی:

  • تعریف چندین بانک با حسابهای مختلف
  • تعریف مانده حسابهای اول دوره در هر حساب بانکی
  • تعریف دسته چک برای حسابهای بانکی مختلف
  • مشاهده و فیلتر لیست حساب ها با مانده حساب و شماره حساب های آنها
  • گزارش گیری از تراکنشات مالی بانک در بازه ی تاریخی مدنظر