امور مالی فینتی

ثبت رویداد های مالی در یک نرم افزار حسابداری یکی از مهمترین ویژگی های یک نرم افزار مالی است ، که در فینتی تمام تراکنش های مالی در قسمت امور مالی ثبت خواهد شد و این قسمت کار نظارت و ساماندهی صورت های مالی را برای مدیران مالی بسیار راحت نموده است.

به عبارتی خلاصه و گزارش تراکنشات که نشان دهنده ی عملکرد مالی مجموعه است در این منو قابل مشاهده و استفاده است.

قابلیت های منوی امور مالی فینتی :

  • ثبت سند دریافت از طرف حساب شامل کارت به کارت ، واریز به حساب ، نقدی و چک
  • ثبت سند پرداخت به طرف حساب شامل کارت به کارت ، واریز به حساب، نقدی ، صدور چک و خرج چکهای دریافتی
  • انتقال وجه از صندوق به بانک ، از بانک به صندوق و بانک به بانک
  • ثبت هزینه ها با ذکر عنوان هزینه
  • ثبت درآمد با ذکر عنوان درآمد