برند دستگاه های تعمیری

در نرم افزار مدیریت تعمیرگاه، می‌توانید برندهای مختلفی از دستگاه‌های تعمیری را ثبت و مدیریت کنید.

ثبت برند دستگاه: با استفاده از نرم افزار فینتی، می‌توانید برندهای مختلف دستگاه‌های تعمیری را ثبت کنید. برای هر برند، می‌توانید اطلاعاتی مانند نام برند، توضیحات، تصاویر و لوگوی برند را ذخیره کنید.

گزارش‌گیری بر اساس برند : با استفاده از نرم افزار مدیریت تعمیرگاه فینتی ، می‌توانید گزارش‌های مختلفی بر اساس برند دستگاه‌های تعمیری تهیه کنید. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی مانند تعداد دستگاه‌های تعمیری مرتبط با هر برند، میزان درآمد از خدمات مربوط به تعمیرات هر برند و بازه های زمانی آن ها باشد.