سرویس سود خدمات فینتی

برای یک حسابداری دقیق داشتن گزارش جامع از میزان کل خدمات مجموعه در نرم افزار حسابداری الزامیست.

سرویس سود خدمات فینتی ارائه دهنده ی گزارش کاملا دقیق از تمامی خدماتی که برای طرف حساب های مجموعه فاکتور شده است می باشد.

یکی از نقاط قوت این سرویس محاسبه خودکار و نمایش میزان کمیسیون کل پرسنل مجموعه می باشد.

امکانات سرویس سود خدمات فینتی :

نمایش تمام خدمات انجام شده در مجموعه با ذکر تمامی جزئیات

امکان گزارش گیری در بازه های تاریخی مختلف

تفکیک میزان کمیسیون هر پرسنل از هر خدمت