سرویس صندوق فینتی

در کلیه نرم افزارهای حسابداری امکان تعریف صندوق باید برای شما فراهم باشد.

با این قابلیت شما امکان مدیریت نقدینگی مجموعه ی خود را خواهید داشت.

قابلیت های سرویس صندوق فینتی :

  • نمایش موجودی صندوق
  • امکان فیلتر تراکنش های صندوق بر اساس بازه ی تاریخی
  • امکان نمایش تمام تراکنش های نقدی
  • ثبت و نمایش موجودی اول دوره ی صندوق
  • ثبت اتوماتیک تمام تراکنش های نقدی مجموعه در صندوق