سرویس بستانکاران فینتی

وجود لیست تفکیک شده بدهکاران و بستانکاران در نرم افزارهای حسابداری مزیت های بسیاری برای مدیریت راحتتر امور حسابداری در مجموعه ها دارد.

با سرویس بستانکاران فینتی به راحتی می توانید مجموعه ها یا اشخاصی که از شما بستانکار هستند را مشاهده و گزارش گیری کنید.

امکانات سرویس بستانکاران فینتی

  • مشاهده لیست تمامی بستانکاران مجموعه
  • مشاهده مانده حساب کل بستانکاران
  • مشاهده فاکتور و جزئیات هر بستانکاری
  • امکان درج مالی و پرداخت مستقیم از سرویس بستانکاران

سلام