وضعیت دستگاه های تعمیرگاه در فینتی

در نرم افزار مدیریت تعمیرگاه فینتی، چهار وضعیت صف تعمیر – در حال تعمیر – آماده تحویل و تحویل شده وجود دارد که هرکدام امکانات خاصی را ارایه میدهد.

برای درک بهتر عملکرد بخش مدیریت تعمیرگاه فینتی پیشنهاد میکنیم حتما این ویدیو را مشاهده نمایید.