پذیرش دستگاه های تعمیری

تمام دستگاه هایی که در نرم افزار مدیریت تعمیرگاه فینتی، برای آن ها قبض صادر میشود یا به اصطلاح پذیرش میشوند در سرویس پذیرش ها لیست میشوند و با یک نگاه کلی  میتوانید اطلاعات مشتری و دستگاه و تاریخ ورود و ایرادات و متعلقات دستگاه ها را مشاهده کنید، در سرویس پذیرش تمام دستگاه هایی که در تعمیرگاه حاضر هستند نمایش داده میشوند مانند: در صف تعمیر – در حال تعمیر – منتظر قطعه – منتظر هماهنگی با مشتری و حتی اماده تحویل. پس در سرویس پذیرش ها در اصل تمام دستگاه های پذیرش شده که دستگاه هایشان در تعمیرگاه وجود دارند نمایش داده میشود.