سرویس کاربران فینتی

در نرم افزار فینتی تمامی اشخاص طرف حساب مجموعه اعم از مشتریان ، فروشندگان ، تعمیرکاران و … باید در سرویس کاربران معرفی شوند.

امکانات این سرویس:

  • امکان تفکیک گروه کاربری اشخاص
  • امکان درج اطلاعات شخصی مانند شماره و آدرس برای هر طرف حساب
  • امکان درج بدهکاری و بستانکاری اول دوره ی هر طرف حساب
  • امکان جستجوی سریع بین کاربران