سرویس کاردکس اشخاص فینتی

این سرویس نمایش دهنده ی تمامی تراکنش های مجموعه با طرف حساب همراه با ذکر جزئیات خدمت یا فروش انجام شده

می باشد.

با کارکس اشخاص در فینتی به راحتی می توان به جزئیات کامل ریزتراکنش های هر شخص دسترسی پیدا کرد.