گزارش ساعت ورود پرسنل به نرم افزار فینتی

آپلود لوگو درج اطلاعات شرکت و تنظیمات اولیه

ایجاد گروه کاربری در نرم افزار حسابداری

آشنایی با انواع خدمات در تعمیرگاه و فروشگاه

تعریف بانک و حسابهای بانکی در فینتی

مقایسه نرم افزار حسابداری آنلاین و آفلاین

آشنایی با نرم افزار مدیریت تعمیرگاه فینتی