آپلود لوگو درج اطلاعات شرکت و تنظیمات اولیه

ایجاد گروه کاربری در نرم افزار حسابداری

آشنایی با انواع خدمات در تعمیرگاه و فروشگاه

تعریف بانک و حسابهای بانکی در فینتی