• کاهش تماس های تلفنی برای پیگیری وضعیت دستگاه و افزایش بهره وری پرسنل
  • ارایه گزارشات و نمودارهای دقیق از وضعیت تعمیرگاه و فروشگاه
  • گزارشات دقیق از صورتحساب های مالی پرسنل؛ مقایسه عملکرد و سودآوری پرسنل
  • جلوگیری از هزینه های هنگفت برای ایجاد زیرساخت نرم افزارهای مالی اختصاصی
  • دسترسی آسان از طریق موبایل و کامپیوتر و ایجاد یکپارچگی