• قبض پذیرش تعمیرگاه قابل چاپ و پیامکی با لینک پیگیری وضعیت دستگاه
  • کاهش چشمگیر تماس های تلفنی مشتریان و صرفه جویی در زمان
  • تقسیم وظایف بین پرسنل در تعمیرگاه در لحظه پذیرش دستگاه
  • ایجاد دسترسی های سفارشی به امکانات نرم افزار برای پرسنل
  • محاسبه کمیسیون تعمیرکاران و فروشندگان بصورت اتوماتیک