ویدیوی آموزش کاربردی نرم افزار فینتی

تنظیمات اولیه برای مدیریت تعمیرگاه ها ( برای تمام مشاغل خدماتی )
صدور قبض تعمیرگاه – تنظیمات پبامک ها – چاپ قبض پذیرش تعمیرگاه و فاکتورها
اطلاع رسانی پیامکی وضعیت دستگاه های تعمیری بصورت خودکار به مشتری
تعریف انبارها دسته بندی کالاها و اضافه کردن موجودی اولیه انبار
ایجاد دسترسی های سفارشی پرسنل محاسبه اتوماتیک کمیسیون تعمیرکاران و
فروشندگان
مدیریت امور مالی صندوق امور بانکی چک ها دریافت و پرداخت ها و مدیرت هزینه ها
لیست بدهکاران و بستانکاران و بسیاری از گزارشات فوق العاده برای تعمیرگاه و فروشگاه