تغییرات و بروزرسانی های نرم افزار فینتی در این بخش اطلاع رسانی میشود.