فینتی Finty ؛ نرم‌افزاری محبوب است که تمام امکانات مورد نیاز برای مدیریت تعمیرگاه حسابداری و انبارداری را بصورت کامل ارایه میدهد، صدور قبض تعمیرگاه ارسال پیامک وضعیت دستگاه تعمیری؛ همچنین مدیریت امور مالی و صدور انواع فاکتور خرید و فروش بخش کوچکی از امکانات نرم افزار فینتی است.